Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca. W danym roku szkolnym stypendium otrzymała: 

Nadia Ben Romdhane

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują najlepsi uczniowie danego typu szkoły.

Aby je zdobyć, po pierwsze trzeba się dobrze uczyć - mówi stypendystka. Po drugie trzeba mieć wychowawcę, który takiego ucznia zgłosi do otrzymania stypendium.  

Czy trudno je zdobyć ? Jeśli się ktoś dobrze uczy, to nie.  Nadia twierdzi, że do jej sukcesu przyczynili się życzliwi ludzie. Nauczyciele oraz koledzy i koleżanki.  

Ciężka praca opłaciła się i z tego powodu jestem szczęśliwa, ponieważ, poza dodatkowymi pieniędzmi, osiągnęłam kolejny postawiony przez siebie cel.

GRATULUJEMY !