Kalendarz pracy szkoły

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie zimowe (śląskie)
16  - 29 stycznia 2016 r.    
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna
13 – 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum
28 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Egzamin maturalny:
część ustna:
4  – 26 maja 2017 r- języki obce nowożytne („nowa” formuła)
8  – 20 maja 2017 r.  -język polski („nowa” formuła)
część pisemna:
4  -  24 maja 2017 r.
(podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Dz. U. z 2015 r.,  poz. 959)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin):
+ etap pisemny  -  12  czerwca 2017 r. godz. 12.00  dla absolwentów  Technikum lub ZSZ (absolwenci z poprzednich lat)
+ etap praktyczny -  13  czerwca 2017 r.  dla absolwentów Technikum (z poprzednich lat)
+ 04  – 08 lipca 2017 r.  dla absolwentów ZSZ (z poprzednich lat)
(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin):

Sesja jesienna:

 • część pisemna   -   08 września  2015 r.
 • część praktyczna -  08 października  2015 r.   (kwalifikacje, dla których rezultatem jest dokumentacja)
  17 sierpnia – 16 października  2015 r.  (pozostałe kwalifikacje)

Sesja zimowa:

 • część pisemna   -   12 stycznia  2017 r.
 • część praktyczna -  09  stycznia  2017 r.   (kwalifikacje, dla których rezultatem jest dokumentacja)
  16 stycznia – 23 lutego  2017 r.  (pozostałe kwalifikacje)

Sesja letnia:

 • część pisemna   -   20 czerwca  2017 r.
 • część praktyczna -  26 czerwca  2017 r.   (kwalifikacje, dla których rezultatem jest dokumentacja)
  16 czerwca – 08 lipca  2017 r.  (pozostałe kwalifikacje)
  (podstawa prawna:  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – Dz. U. z 2015 r. poz. 673)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)