Historia szkoły

15 marca 1994r. decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach zostało powołane Liceum Handlowe. Powstanie szkoły było możliwe dzięki przychylności władz miasta Mysłowic oraz Związku Kupców i Przemysłowców śląskich, którzy współdziałali z Dyrekcją Liceum Medycznego (przeznaczonego na skutek reformy do likwidacji), aktywnie uczestnicząc w procesie tworzenia nowej placówki. Szkoła otrzymała siedzibę w zabytkowym budynku przy Placu Wolności 5 z piękną aulą ozdobioną stylowym witrażem nazywanym "chlubą szkoły i miasta" (orzeł piastowski otoczony herbami dzielnic Mysłowic).
22 września 1994r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły, którego dokonał ks. Biskup Gerard Bernacki. 22 czerwca 1995 r. Uchwałą Rady Miasta nadano szkole imię kardynała Augusta Hlonda. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 20 października 1995r.
Społeczność szkolna liceum brała żywy udział w życiu miasta i regionu. Wśród wielu przedsięwzięć można wymienić: włączanie się do akcji charytatywnych, konkursy, turnieje, wieloletni udział w festiwalu "Świat Innego", wykonywanie prac porządkowych na Cmentarzu Ewangelickim, dzięki którym nekropolia odzyskała właściwy wygląd, wysoko oceniane przez pracodawców praktyki młodzieży, współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Kultury, Hospicjum "Cordis", Domem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami sportowymi "AKS Niwka", "Górnik 09 Mysłowice".
Nawiązywano kontakty z krajami Unii Europejskiej, czego dowodem jest mecz z młodzieżową reprezentacją Dr Johannes Faust Schule, intensywny kurs języka niemieckiego dla uczniów w Pforzheim, wycieczki do Belgii (współpraca ze szkołą w Halle), Holandii, Francji, Włoch (spotkanie z papieżem Janem Pawłem II). Szkoła organizowała spotkania ze sławnymi ludźmi kultury i sztuki, cykliczne wyjazdy do krakowskich teatrów. Młodzież odnosiła wiele sukcesów edukacyjnych, brała udział w konkursach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, najlepsi uczniowie pobierali stypendium Rady Ministrów. W 1999r., po egzaminie dojrzałości, szkołę opuścili pierwsi absolwenci.
1 września 2002r. na skutek reformy oświaty, w myśl zaleceń Ministerstwa Edukacji, Urząd Miasta powołał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, w skład którego weszły, prócz ostatnich klas Liceum Handlowego, III Liceum Profilowane im. kardynała Augusta Hlonda (profil socjalny i ekonomiczno-administracyjny) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 z klasami sprzedawców i wielozawodowymi. Od 2004r. zespół szkół poszerzono o Liceum Uzupełniające, oparte na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, a w roku szkolnym 2007/2008 otworzono po raz pierwszy dla absolwentów gimnazjów klasy Technikum - w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik handlowiec. Cykl kształcenia w Technikum nr 3 wynosi cztery lata.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 stale dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wciąż zmieniającego się rynku pracy oraz zaspokaja oczekiwania absolwentów gimnazjów. W roku szkolnym 2008/2009 naukę w klasie pierwszej rozpoczęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym. W kolejnym roku szkolnym ogromną popularnością wśród kandydatów cieszyła się klasa Technikum kształcąca w zawodzie technika usług hotelarskich.
Szkoły kontynuują wyżej wymienione działania edukacyjne i wychowawcze, wciąż poszerzając ich zakres w trosce o wszechstronny rozwój młodzieży. Na szczególną uwagę zasługują: położenie nacisku na przedsiębiorczość uczniów, wspieranie zainteresowań kulturą i sztuką (wyjazdy do teatru), poszerzanie świadomości ekologicznej. Trwa współpraca z Domem Pomocy Społecznej, Domem Małego Dziecka, Ochronką, Świetlicą Środowiskową "Szansa", Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Skarbek", Miejskim Centrum Kultury, Hospicjum "Cordis", Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, klubami sportowymi "AKS Niwka" oraz "Górnik 09 Mysłowice", Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Udział w projektach, m.in. Commenius, „Szkoła z klasą”, „Szkoła myślenia”, uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, reprezentowanie szkoły na licznych konkursach, turniejach i zawodach sportowych to niezbite dowody na pełne zaangażowanie uczniów i nauczycieli w życie szkoły. Dokonania młodzieży poświadczone są licznymi podziękowaniami i dyplomami.