Ceremoniał Placówki nr 3

CEREMONIAŁ

CKZiU / PLACÓWKI NR 3

W MYSŁOWICACH

Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm.

Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny to:

  • OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH,
  • OBCHODY ROCZNIC WAŻNYCH WYDARZEŃ W ŻYCIU KRAJU, REGIONU, MIASTA I SZKOŁY,
  • ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO,
  • ŚWIĘTO SZKOŁY.

Symbole państwowe eksponowane w ceremoniale szkolnym to:

  • FLAGA PAŃSTWOWA,
  • GODŁO PAŃSTWOWE,
  • HYMN PAŃSTWOWY.

Symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem miast, stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych (UE, NATO).

Symbol szkolny eksponowany w ceremoniale szkolnym to sztandar szkoły.

I POSTĘPOWANIE Z SYMBOLAMI PAŃSTWOWYMI.

1. Flaga państwowa.

1.1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami RP z okazji:

a. świąt państwowych (Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja),

b. wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych,

c. innych uroczystości wynikających z kalendarza roku szkolnego i ceremoniału,

d. podczas żałoby narodowej,

e. podczas żałoby szkolnej.

Żałobę można wyrazić poprzez przymocowanie do drzewca flagi państwowej czarnej wstęgi, której długość sięga do połowy czerwonego materiału flagi. Nie jest określona szerokość kiru.

1.2. Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.

2. Godło państwowe.

2.1. Godło państwowe umieszczone winno być w pomieszczeniach, w których odbywają się uroczystości szkolne i zajęcia dydaktyczne.

2.2. Pozycja godła państwowego w pomieszczeniu – na ścianie na wprost wejścia lub na ścianie czołowej w miejscu widocznym od wejścia, winna zapewnić mu należytą cześć i szacunek.

2.3. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło państwowe nie należy umieszczać innych obiektów, dopuszcza się umieszczanie godła województwa, miasta, po lewej stronie godła państwowego.

3. Hymn państwowy.

3.1. Hymn państwowy winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości szkolnych po komendzie wydanej przez prowadzącego.

3.2. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza.

II REPREZENTOWANIE SZKOŁY NA UROCZYSTOŚCIACH POZASZKOLNYCH

Obowiązkiem uczniów jest branie udziału w wydarzeniach pozaszkolnych, czyli godne reprezentowanie szkoły poza jej murami między innymi w takich dniach jak 3 maja i 11 listopada; partycypowanie w uroczystościach, na które Dyrekcja została zaproszona wraz z uczniami oraz uczestnictwo w uroczystościach żałobnych pracowników i uczniów naszej szkoły.

III UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie występują w odświętnych strojach. Uroczystość składa się z:

  • części oficjalnej (odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia)
  • części artystycznej

VII UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach odświętnych.